INVESTOR

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Vopy AB den 23 juli 2021

För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att bolagsstämman kommer att genomföras enbart genom poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Vi välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid denna bolagsstämma genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, i den ordning som anges nedan.

Aktieägarna kan i formuläret för poströstning (ladda ned till höger) begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om bolagsstämman beslutar om det eller om ägare med minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.