Vopy 3dlogo mockup4

Corporate governance

The General Meeting of Vopy AB (publ) is the highest decision-making body for the company. At the General Meeting the shareholders can exercise their influence over the company in relation to their ownership.

The powers and duties of the General Meeting are regulated by the Swedish Companies Act and the Articles of Association.

General meetings

The General Meeting of Vopy AB (publ) is the highest decision-making body for the company. At the General Meeting the shareholders can exercise their influence over the company in relation to their ownership.

The powers and duties of the General Meeting are regulated by the Swedish Companies Act and the Articles of Association.

Extra bolagsstämma
Dag: 4 augusti 2023 kl 15.00, Vasagatan 10, 111 20 Stockholm


Aktieägarna i Vopy AB (publ), 559211-2600 (”Vopy”/”bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 4 augusti 2023 kl 15.00 på bolagets huvudkontor på Vasagatan 10, 111 20 Stockholm.

Aktieägare som företräder ca 12,5% av rösterna föreslår att stämman beslutar att godkänna bolagets förvärv av Direct2Internet AB samt godkänna föreslaget incitamentsprogram till medarbetare och ledning enligt nedan angivna villkor.

RÖSTRÄTT VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska (i) vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda stämmoaktieboken senast den 27 juli 2023, och (ii) anmäla sig till bolaget i enlighet med nedan. För rätt att delta på stämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 27 juli 2023, då sådan omregistrering måste vara verkställd.

ANMÄLAN FÖR DELTAGANDE PERSONLIGEN ELLER GENOM OMBUD

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska anmäla detta till bolaget senast den 28 juli 2023 via post till Vopy AB (publ), Vasagatan 10, 111 20 Stockholm eller via e-post till [email protected]. I anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två). Den som inte önskar närvara personligen får utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud med skriftlig och daterad fullmakt. Fullmakt, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör skickas antingen per e-post eller post till ovan angivna adresser senast den 28 juli 2023. Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske enligt ovan även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller således inte som anmälan till stämman. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, vopy.com/corporate-governance.

Ladda ned dokument

-----------------------------------------------------------------------------

Årsstämma

Dag: 30 juni 2023

Aktieägarna i Vopy AB (publ), 559211-2600 (”Vopy”/”bolaget”), kallas härmed till årsstämma kl 13.30 den 30 juni 2023 på bolagets huvudkontor på Vasagatan 10, 111 20 Stockholm. Aktieägare kan välja att utöva sin rösträtt vid stämman personligen, genom ombud eller genom poströstning före stämman.

RÖSTRÄTT VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska (i) vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda stämmoaktieboken senast den 21 juni 2023, och (ii) anmäla sig till bolaget i enlighet med anvisningarna under rubriken ”Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud” eller avge en poströst i enlighet med anvisningarna under rubriken ”Anvisningar för poströstning”.

För rätt att delta på stämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 21 juni 2023, då sådan omregistrering måste vara verkställd.

ANMÄLAN FÖR DELTAGANDE PERSONLIGEN ELLER GENOM OMBUD

Aktieägare som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska anmäla detta till bolaget senast den 22 juni 2023 via post till Vopy AB (publ), Vasagatan 10, 111 20 Stockholm eller via e-post till [email protected]. I anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Den som inte önskar närvara personligen eller utöva sin rösträtt genom poströstning får utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud med skriftlig och daterad fullmakt. Fullmakt, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör skickas antingen per e-post eller post till ovan angivna adresser senast den 22 juni 2023. Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske enligt ovan även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller således inte som anmälan till stämman. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, vopy.com/corporate-governance.

ANVISNINGAR FÖR POSTRÖSTNING

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska använda det poströstningsformulär som finns tillgängligt på bolagets webbplats, vopy.com/corporate-governance. Poströsten måste vara bolaget tillhanda senast den 22 juni 2023. Poströstningsformuläret ska skickas antingen per e-post eller post till ovan angivna adresser. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Aktieägare som önskar återkalla avgiven poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid stämman personligen eller genom ombud måste meddela bolaget per e-post eller post på ovan angivna adresser innan stämman öppnas.

Om aktieägare avger poströst genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, vopy.com/corporate-governance.

För frågor om stämman eller för att erhålla ett poströstningsformulär eller fullmaktsformulär per post, vänligen kontakta bolaget per e-post på ovan angiven adress.

Ladda ned dokument

-----------------------------------------------------------------------------

Extra bolagsstämma
Dag: 5 oktober 2022

Vopy kallar till extra bolagsstämma på grund av föreslagna förändringar i styrelsen. Aktieägare som företräder ca 13% av rösterna föreslår att Johan Lund väljs in som ordinarie styrelseledamot. Samtidigt föreslås att entlediga Hellen Wohlin Lidgard som styrelseledamot, då Hellen Wohlin Lidgard med anledning av andra engagemang begärt utträde ur styrelsen för att istället kvarstå i en rådgivande roll till styrelsen.

Stämman kommer att genomföras enbart genom poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Vopy välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, i den ordning som anges nedan. Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhands-röstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Ladda ned dokument

-----------------------------------------------------------------------------

Ordinarie bolagsstämma
Dag: 15 juni 2022

Stämman kommer att genomföras enbart genom poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Vopy välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, i den ordning som anges nedan. Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhands-röstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Ladda ned dokument

-----------------------------------------------------------------------------

Extra bolagsstämma
Dag: 16 november 2021

Stämman kommer att genomföras enbart genom poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Vopy välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, i den ordning som anges nedan. Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhands-röstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Ladda ned dokument

Reports

Annual and quarterly reports by Vopy:

Board and Executive management

The Vopy Board of Directors is responsible for the organization of the Company and for supervising the management of its business and affairs. Members of the board are elected annually by the annual general meeting. According to the Articles of Association of the Company, the board of directors shall consist of not less than 3 and not more than 10 members with a maximum of 3 deputy board members.

The CEO is appointed by the Board and supervises operations according to the instructions adopted by the Board and is responsible for day-to-day management of the company and the Group in accordance with the Swedish Companies Act.

Board of Directors

Johan Lund

Chairman of the Board

Born:
1976
Member since:
2022
Education:
Finance and Business Law, Stockholm Universitet samt Business Law, Tax Law, Lund Universitet
Other assigments::
CEO and Board member Front Ventures AB (publ), Board member AktieBolaget Förvaltab in Stockholm, Board member FrontOffice Ventures AB och Board member Auto lounge Racing AB.
Number of shares:
3 million

Sven Hattenhauer

Board member

Born:
1960
Member since:
2019
Education:
Diploma in market economics DIHM
Other assignments:
Board member Saray Homes AB
Number of shares:
7 081 420 shares held privately and via companies

Tommy Sunesson

Board member

Born:
1961
Member since:
2020
Education:
Diploma in market economics DIHM
Other assignments:
Board member Vikdalens Invest AB, Brandskills i Stockholm AB, Qrawler Software Solution AB, Right Track AB, StarAttraction AB and Chairman of the board K.W. Karlberg AB
Number of shares:
1 255 485 shares held privately

Gunnar Bylund

Board member

Born:
1975
Member since:
2020
Education:
Stockholm University, Master of Science, Computer Science
Other assignments:
None
Number of shares:
44 960 shares held privately

Executive management

Sven Hattenhauer

CEO

Born:
1960
Member since:
2019
Education:
Diploma in market economics DIHM
Previous assignments:
linkedin.com/in/hattenhauer/
Number of shares:
7 081 420 shares held privately and via companies

Luis Izquierdo

Chief Technical Officer

Born:
1974
Employed since:
2021
Education:
University of Victoria, Canada, Master of Science (MSc), Computer Science
Previous assignments:
CIO at Birdview Insight Inc, Senior Manager at Curamando AB, Senior Product Owner at Pingdom AB, Program Manager at SapientRazor AB, Global Implementation Manager at Mediavalet Inc.
Number of shares:
1,500,000 qualified employee stock options held privately

Sten Erik Nordmo

Chief Commercial Officer

Auditors

The auditor shall review the company’s annual report and book-keeping, and the administration of the board of directors and CEO. After each financial year, the auditor shall submit an audit report to the AGM.

At the Annual General Meeting 23 July 2021 the registered auditing company, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (“PwC”), was appointed as the Company’s auditor to serve until the Annual General Meeting 2022. The meeting also decided that the auditors will be paid in accordance with approved invoices.

Auditor in charge has been elected Johan Engstam, Authorised Public Accountant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Sweden.

Johan Engstam´s other auditing assignments:

  • AstraZeneca AB
  • Evolution AB
  • NCAB Group AB
  • Hi3G Access AB
  • Tobii AB

Articles of Association

The Articles of Association specify the object of the company’s operations, the size of the share capital, the voting rights attached to the different classes of shares and the composition of the Board. The Articles of Association contain no special provisions regarding the appointment and dismissal of Board members or amendments to the Articles of Association. Vopy AB’s Articles of Association is adopted by the annual general meeting. The company’s corporate identification number is 559211-2600.

NB. The English text is an in-house translation and the Swedish version will prevail.

Articles of association for Vopy AB (publ), reg. no. 559211-2600, adopted at the general meeting on 23 July 2021.

§1 Firma

Bolagets firma är Vopy AB (publ).

The company's name is Vopy AB (publ).

§2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

The board shall have its seat in Stockholm municipality.

§3 Verksamhet

Bolaget skall arbeta med utveckling och försäljning av programvara gentemot den finansiella sektorn. Vidare skall Bolaget erbjuda konsultation inom ekonomi och finans, erbjuda tjänster såsom utlåning, förvalta fast och lös egendom, bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

The company shall develop and sell software targeted to the financial sector. Furthermore the company shall provide consultation services related to business and financial issues, offer financial services such as loans, own and manage property, securities trading and pursue activities related therewith.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.

The share capital shall be not less than SEK 20,000,000 and not more than SEK 80,000,000.

§5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 200 000 000 stycken och högst 800 000 000 stycken.

The number of shares shall be not less than 200,000,000 and not more than 800,000,000.

§6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 styrelseledamöter med högst 3 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

The board shall consist of 3 to 10 ordinary directors with maximum 3 deputy directors. The ordinary and deputy directors are appointed at the general meeting to serve until the end of the next general meeting.

§7 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 auktoriserad revisor. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses.

In order to perform av review of the financial statements and the annual report as well as the board of director´s and the managing director´s management of the company one auditor shall be appointed. A registered accounting firm may also be elected auditor.

§8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Notice of a general meeting shall be given through an announcement in the Swedish Official Gazette on the company's website. Information shall be provided that notice has been issued through advertisement in the Swedish newspaper Svenska Dagbladet.

§9 Anmälan till bolagsstämma

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägare till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som angetts ovan.

To be entitled to participate in a general meeting, shareholders shall notify the company of their intention to attend the meeting not later than on the day stipulated in the notice convening the general meeting. Shareholders shall also notify the company of their intention to be accompanied of advisors. The latter mentioned day must not be a Sunday, any other public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and must not be more than five days before the meeting. Shareholders may be accompanied at the meeting by advisors, on condition that the shareholder notifies the company thereof in the manner stated above.

§10 Ärenden på årsstämman

På årsstämma skall följande ärenden behandlas.

At the annual shareholders' meeting the following matters shall be handled.

1. Val av ordförande.

Appointment of the chairman for the meeting.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Approval of the voting register.

3. Val av en eller två justeringsmän.

Election of one or two persons to attest the minutes.

4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Examination on whether the meeting has been duly convened.

5. Godkännande av dagordning.

Approval of the agenda.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

Presentation of annual report and the auditor's report.

7. Beslut om följande:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Resolution on

a) adopting of the profit and loss statement and the balance sheet

b) allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet

c) discharge from liability for the directors of the board and the managing director

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

Resolution to establish the remuneration for the directors of the board and the auditors.

9. Val av styrelse och av revisor.

Appointment of the directors and auditor.

10. Annat ärende, som skall tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Other matter relevant to the meeting according to the Swedish Companies Act (2005:551) or the articles of association.

§11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december.

The company's financial year shall be 1 January – 31 December.

§12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

The shares of the company shall be registered in a central securities depository pursuant to the Central Securities Depositories and Financial Instruments (Accounts) Act (1998:1479).

Your data, your choices

You can choose which cookies you allow us to use. Functional cookies cannot be removed, as these are necessary for the function of the website. You can read more about what this means in our privacy statement.